Центърът за спешна медицинска помощ /ЦСМП/, гр. Шумен е създаден на основание ПМС№37 от 17.02.1994г. за структурни промени в системата на зравеопазването, като юридическо лице на бюджетна издръжка, второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към Министерството на здравеопазването.

Предметът на дейност включва: осигуряване на своевременна спешна медицинска помощ в дома и местопроизшествието, осигуряване на спешен амбулаторен прием, експресна диагностика, участие в оказването на спешна медицинска помощ при стихийни бедствия и катастрофи и по време на транспортирането до евентуалната им хоспитализация.

Той се ръководи от директор, който отговаря за цялостната му дейност и го предствалява пред другите органи, организации, физически и юридически лица. При управлението на лечебното заведение стриктно се спазват приоритетите, опрeделени със Закона за държавния бюджет на Република България за целесъобразност и законосъобразност на разходите за дейността.

Структурата на ЦСМП Шумен се състои от следните направления:

-Медицински сектор, състоящ се от седем подразделения, разположени на територията на област Шумен: гр. Шумен и филиали в гр. Велики Преслав, гр.  Нови Пазар, гр. Смядово, гр. Върбица, гр. Каолиново и с. Венец, като всяко подразделение се ръководи от отговорник филиал, определен със заповед на Директора.

 -Административно-стопански сектор - с отдели “Счетоводен”, “Личен състав и ТРЗ” и “Материално-техническо осигурявяне”, подчинени на Гл. Счетоводител.

 -Главна.медицинска сестра, осъществяваща вътрешен контрол върху медикаментите и документацията на ЦСМП Шумен.

 -Автотранспорт, включващ автомобилния парк на центъра и авторемонтна работилница, чиито обслужващ персонал е пряко подчинен на началника на Автотранспорта.