ЕТИЧЕН КОДЕКС НА СЛУЖИТЕЛИТЕ НА ЦСМП – ШУМЕН

Глава I
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1 Етичния кодекс за поведение на служителите в Център за спешна медицинска помощ – Шумен е съвкупност от норми на поведение, които служат изцяло на живота и здравето на пациента и обществото.
Чл.2 Този кодекс определя правилата за поведение на служителите в Център за спешна медицинска помощ – Шумен и има за цел да повиши общественото доверие в техния професионализъм и морал, както и да издигне престижа на лечебното заведение.
Чл.3 (1) Дейността на служителите се осъществява при спазване принципите на законност, лоялност, честност, безпристрастност, политическа неутралност, отговорност, зачитане на личността и отчетност.
(2) Служителят изпълнява служебните си задължения при строго спазване на законодателството в Република България и съобразно установените вътрешни правила в лечебното заведение.
(3) Служителят извършва дейността си компетентно, обективно и добросъвестно, като се стреми непрекъснато да подобрява работата си в интерес на пациентите, потърсили спешна помощ.     
(4) Служителят следва поведение, което не накърнява престижа на лечебното заведение.
(5) Служителят е длъжен да упражнява своята професия по съвест, с чувство за отговорност и да отговаря на доверието, което му предоставя тя.
1. При изпълнение на служебните си задължения служителят се отнася любезно, възпитано и с уважение към всеки, като зачита правата и достойнството на личността и не допуска каквато и да е проява на дискри
(7)  Правилата на професионалната етика са задължителни за всеки служител.

Глава II
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С КОЛЕГИТЕ

Чл.4 (1) В отношенията с колегите си служителят проявява уважение, коректност и толерантност, като не допуска поведение, което  накърнява достойнството и правата на отделната личност.
(2) Служителят уважава мнението на колегите си и се съобразява с правото им на личен живот.
(3) Служителят проявява готовност да окаже помощ и съдействие на своите колеги при изпълнение на служебните им задължения, в рамките на своята компетентност.
Чл.5 (1) Не се допуска отправянето на обидни квалификации и дискриминационно отношение между служителите в Центъра.     
(2) Служителите трябва да се стремят да предотвратяват конфликтни ситуации помежду си. Недопустимо е възникването на конфликт между служители на Центъра в присъствието на трети, външни за лечебното заведение лица или пациенти.
Чл.6 (1) Отговорни за поддържането на честни, коректни и професионални взаимоотношения между служителите са преките ръководители.               
(2) Лични противоречия се разрешават с помощта на прекия ръководител, а когато това е невъзможно чрез висшестоящия такъв.
Чл.7 Служителят на ръководни функции трябва да бъде пример на другите служители в лечебното заведение.

Глава  III
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ПАЦИЕНТИТЕ

Чл.8 (1) Служителят изпълнява задълженията си безпристрастно и непредубедено, като прави всичко възможно за да бъде обслужването равнопоставено и достъпно за всеки.    
(2) Служителят е длъжен да опазва данните на личната информация за пациентите, станали му известни по повод изпълнението на служебните му задължения.
(3) При изпълняване на задълженията си, служителят се отнася любезно и с уважение към пациента, като зачита техните права и достойнството на личността им и се въздържа от каквито и да било прояви на дискриминация, на политическа, идиологическа, езикова, расова или етническа  основа.
(4) Служителят не трябва да прави грешни или подвеждащи устни или писмени  изявления по въпроси от служебен характер.
Чл.9 (1) Служителят извършва медицинското или административното обслужване на пациентите законосъобразно, своевременно, точно, добросъвестно и безпристрастно. Той е длъжен да се произнася по исканията на пациента и близките им и да им предостави цялата необходима информация с оглед защитата на техните права и законни интереси при спазване изискванията на Закона за защита на класифицираната информация и Закона за защита на личните данни.
(2) Служителят отговаря на поставените въпроси съобразно функциите, които изпълнява, при спазване на нормативните изисквания и без да превишава  служебните си правомощия, като при необходимост предприема действия за пренасочване въпроса към друг служител, притежаващ съответната компетентност.
(3) При обслужване на пациентите, служителят не провокира с поведението си конфликтни ситуации, а при възникването им се стреми да ги преустанови.
(4) Служителят е длъжен да се старае да запази спокойствие и да контролира поведението си, независимо от възникналата ситуация.   
(5) При работа с пациенти или близките им са недопустими всякакви форми на злоупотреба със служебни правомощия, като например: оказване на психологически натиск или физическо насилие.

Глава  IV
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С РЪКОВОДСТВОТО

Чл.10  Служителят подпомага ръководството на ЦСМП-Шумен с професионализъм, безпристрастност и активност, изпълнява функциите си ефективно и законосъобразно в съответствие с длъжностната му характеристика и зачитайки обществените интереси.
Чл.11 Служителят не допуска корупция в своята работа или работата на другите и противодейства на всички прояви на корупция в Центъра.
Чл.12 Служителят уведомява своевременно прекия си ръководител за наличието на обстоятелства, възпрепятстващи навременното му явяване на работа или изпълнението на възложените му служебни задължения, случаите на ползване на болничен лист, както и във всички останали случаи на отсъствие от работното място.
Чл.13 (1) Служителят подпомага ръководството на Центъра с висок професионализъм, безпристрастност и активност при разработването и провеждането на политиката на лечебното заведение, както  и при изпълнението на взетите решения и осъществяване правомощията на неговите ръководители.
(2) При изпълнението на служебните си задължения служителят следва поведение, което създава увереност у ръководителите, че могат да му се доверят и да разчитат на него.
(3) Служителят изпълнява задълженията си честно и безпристрастно, като не допуска личните политически пристрастия да му влияят.
Чл.14 (1) Служителят е длъжен да спазва служебната йерархия и да изпълнява актовете и заповедите на ръководителите си.

Глава  V
КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

Чл.15 (1) Служителят на ЦСМП-Шумен не може да участва при обсъждането, подготовката, вземането и изпълнението на решения, когато той или свързани с него лица са заинтересувани от съответното решение или когато има със заинтересуваните лица отношения, пораждащи основателни съмнения в неговата безпристрастност.
(2) При възлагането на служебна задача, чието изпълнение може да доведе до конфликт между служебните му задължения и неговите частни интереси, служителят следва своевременно да уведоми своя ръководител.
(3) Когато служителят се съмнява дали дадена дейност е съвместима със служебните му задължения, той трябва да обсъди това със своя ръководител.
Чл.16 (1) Служителят не може да използва служебното си положение за осъществяване на свои лични или на семейството си интереси.
(2) Служителят не участва в каквито и да са сделки, които са несъвместими с неговата длъжност, функции и задължения.
(3) Служителите, напуснали ЦСМП-Шумен, не трябва да злоупотребяват с информацията, станала им известна във връзка с изпълняваните длъжност и функции.

Глава  VI
ДРУГИ ПРАВИЛА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ПОВЕДЕНИЕ

Чл.17 (1) Служителят противодейства на корупционни прояви и на други неправомерни действия в ЦСМП-Шумен.
(2) Служителят не допуска да бъде поставен във финансова зависимост или в друга обвързаност от външни лица или организации, както и да иска и да приема подаръци, услуги, пари, облаги или други ползи, които  могат да повлияят на изпълнението на служебните му задължения, на неговите решения или да нарушат професионалния му подход по определени въпроси.
 (3) Служителят не използва служебното си положение и власт или информацията станала му известна, при или по повод изпълнението на служебните му задължения, в свой или чужд личен интерес.
Чл.18 Служителят не трябва да изразява лични мнения по начин, който може да бъде тълкуван като официална позиция на ЦСМП-Шумен.
Чл.19 (1) Документите и данните в ЦСМП-Шумен могат да се използват от служителя само за изпълнение на служебните му задължения при спазване на правилата за защита на информацията.
(2) Служителят е длъжен да не разгласява факти и сведения, станали му известни при или по повод изпълнение на служебните му задължения, освен в изрично посочените от закона случаи.
(3) Служителят трябва да предприема необходимите действия с цел гарантиране на сигурността и недопускане на неразрешено разкриване на защитената информация и/или данни и информация от служебните компютри.
Чл.20 (1) При изпълнение на служебните си задължения служителят опазва повереното му имущество с грижата на добър стопанин и не допуска използването му за лични цели.
(2) Служителят е длъжен своевременно да информира прекия си ръководител, а при невъзможност – висшестоящия такъв, при загуба или повреждане на имущество или документи.
(3) Служителят няма право да предоставя достъп до служебното имущество и документи на лечебното заведение на външни лица или членове на семейството си, освен в изрично предвидените от закона случаи.
(4) Служителите на ЦСМП-Шумен не могат да използват или да предоставят за използване на трети лица служебни автомобили за други цели освен служебни, както и не следва да превозват с тях лица, които нямат служебна работа.
Чл.21 Служителят е длъжен да спазва установеното работно време за изпълнение на възложените му задължения.
Чл.22 Служителят следва да изглежда по начин, подходящ за средата, в която работи, като облеклото му следва да бъде съобразено с длъжността, която изпълнява.
Чл.23 (1) Служителят не трябва да укрива, поправя, поврежда или унищожава документи на пациента или юридически лица, постъпили в ЦСМП-Шумен.
Чл.24 Служителят трябва да не се отнася привилегировано или да предоставя нерегламентиран достъп до документи и информация на трети лица, освен ако изрично се изисква от закона.

Глава  VII
ЛИЧНО ПОВЕДЕНИЕ

Чл.27 (1) При изпълнение на служебните си задължения и в обществения си живот служителят следва поведение, което неуронва престижа на лечебното заведение.
(2) Служителят не допуска на работното си място поведение, несъвместимо с добрите нрави.
(3) Служителят се стреми да избягва в поведението си конфликтни ситуации, а при възникването им цели да ги преустанови, като запази спокойствие и контролира поведението си.
(4) Служителят е длъжен да бъде на работното си място в добър външен вид.
(5) Служителят не може да участва в скандални прояви, с които би могъл да накърни престижа на здравното заведение.
(6) Всички служители, които имат отношение към лични данни на външни лица получени при и по повод на изпълнение на служебните им задължения стриктно трябва да спазват инструкцията за работа с лични данни утвърдена от директор на ЦСМП-Шумен. При работата с лични данни трябва да вземат предвидените в инструкцията мерки за недопускане на злоупотреба или неправомерно ползване на лични данни на лица, получени във връзка с осъществяване на дейността на ЦСМП.
(7) При констатиране от  оправомощен  за работа с лични данни служител  на изтичане на лични данни на лица, които са предоставени на ЦСМП на външни или неоправомощени лица той следва веднага да уведоми  Директора на ЦСМП-Шумен за това изтичане, като предприеме незабавно мерки за преустановяването му.
(8) В случай на злоупотреба  с лични данни от страна на оправомощен служител за работа с такива той носи дисциплинарна отговорност за това освен останалите видове отговорност, които следва злоупотребата.
(9) Всеки служител, който работи или има достъп до лични данни подава декларация пред органа по назначаването относно работата и обработването на личните данни.

Глава  VIII
ЕТИЧНА КОМИСИЯ

Чл.31 Споровете от етичен характер са в компетенция на Комисиите по професионална етика на ЦСМП-Шумен, БЛС и БАПЗГ.
Чл.32 (1)  Комисията по етика проучва и разглежда постъпилите оплаквания, жалби, сигнали и други и извършва проверка по тях.
(2) Етичната комисия се състои не по-малко от трима души – председател и членове.
(3) Председател на комисията е прекия ръководител на лицето, срещу което е подадено оплакване, а членовете се определят според случая със заповед на Директора на ЦСМП-Шумен.
Чл.33 (1) Всяко физическо или юридическо лице има право да подаде жалба по настоящия кодекс.
(2) Комисията разглежда само жалби подадени в писмена форма. Жалбата трябва да съдържа описание на дейности и обстоятелства, които се считат за нарушение на Етичния кодекс.
(3) Комисията не разглежда анонимни жалби.
Чл.34 (1) В петнадесет дневен срок от подаване на жалбата, комисията по етика свиква свое заседание, на което се разглежда постъпилата жалба и свързаните  с нея обяснения и документи.
(2) Становището на комисията се изготвя в писмена форма.
(3) Протоколът от заседанието със становището и решението на комисията се връчва на Директора на ЦСМП-Шумен.

Глава IX
ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ
Чл.35 Настоящият етичен кодекс е във връзка със спазването на ЗЗЛД Общ регламент относно Защита на личните данни- Регламент (ЕС) 2016/679.
Чл.36 (1) При неспазване нормите на поведение в този кодекс служителите носят дисциплинарна отговорност съгласно Кодекса на труда.
(2) При първоначално встъпване в длъжност непосредственият ръководител е длъжен да запознае служителя с разпоредбите на този кодекс.
(3) Към този кодекс неразделна част са: Кодекса за професионална етика на лекари, издаден от Министерството на здравеопазването, както и Етичния кодекс на медицинските сестри, акушерки и асоциираните медицински специалисти по здравни грижи в Република България.
Чл.37 Настоящият етичен кодекс влиза в сила от датата на утвърждаването му със Заповед № РД-15 от 29.11.2018 г. на Директора на ЦСМП-ШУМЕН.