МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ШУМЕН
9700 гр. Шумен, ул.”В. Априлов” №63, Директор – тел. 054/800 327
гл. счетоводител – тел.054/ 800 328; факс 054/800 327, е-mail:csmp@ro-ni.net


ПРОЗРАЧНОСТ ПРИ ОБРАБОТВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА
ОТНОСНО ЛИЧНИТЕ ДАННИ

ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ – ГРАД ШУМЕН
/ЦСМП–Шумен/ в качеството на администратор на лични данни и във връзка с правилата, съдържащи се в Общия регламент за защита на личните данни – Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г. /ОРЗЛД/,
ВИ ИНФОРМИРА:

ЦСМП–Шумен е със седалище и адрес на управление в гр. Шумен, ул. ”Васил Априлов” №63, с булстат 837077874, Вие можете да установите контакт с администратора на горепосочения адрес или на ел. поща: csmp@ro-ni.net.
В изпълнение на правата и задълженията си като лечебно заведение, работодател и договорен партньор, ЦСМП–Шумен обработва следните категории лични данни: име, адрес, телефонен номер, електронен адрес, дата и място на раждане, пол, месторабота, семейно положение и деца (в определени случаи: лични данни на съпруг/съпруга и други близки), информация за банкови сметки, информация за трудов и професионален опит, членство в професионални и съсловни организации, образование, придобита допълнителна квалификация/научна степен, сертификати и други документи, удостоверяващи знания и умения, длъжност, информация за подбор, атестационна информация, информация относно трудовата дисциплина, снимка, както и друга информация, получена по електронен път.
ЦСМП-Шумен обработва и следните специални категории лични данни: данни за здравословното състояние, генетични данни и други, в зависимост от нормативните изисквания към дейността на лечебното заведение и неговите легитимни интереси.
ЦСМП-Шумен обработва лични данни основно за: нуждите на медицинската диагноза, лечение, изготвяне на необходимата медицинска и отчетна документация, във връзка с изпълнението на сключени договори, изпълнение на нормативно вменени задължения, за защита на жизненоважни интереси на субекта на лични данни или на друго физическо лице, изпълнение на задача от обществен интерес, за легитимните интереси на ЦСМП-Шумен или тези на трети лица, само ако интересите или основните права и свободи на субекта на данните нямат преимущество пред тези интереси.
Непредоставянето на поискана лична информация може да попречи на изпълнението на договорно задължение, спазването на законово изискване, оказването на определена медицинска услуга и др.
ЦСМП-Шумен може да предостави лични данни на трети лица, когато това се изисква по закон, когато това е необходимо за изпълнение на нормативно вменени задължения, или когато е в интерес на здравето на субекта на данните. Такива трети лица са Министерство на здравеопазването, НЗОК, медицински специалисти – консултанти, НАП, НОИ, Сметна палата, ГД „Инспекция по труда”, застрахователи и други, с оглед техните правомощия и компетентност. ЦСМП-Шумен изисква от всички трети лица да уважават сигурността на данните и да спазват законодателството по защита на данните. Информацията не се съхранява извън ЕС и Европейското икономическо пространство. ЦСМП - Шумен осигурява подходящите технически и организационни мерки за защита на Вашите лични данни.
ЦСМП-Шумен съхранява лични данни за периода, за който са необходими, за да бъдат изпълнени целите, за които са събрани, включително за да се спазят нормативните изисквания в областта на здравеопазването, данъчната система, трудовото право, осигурителното право, счетоводните стандарти и други. За да определи подходящия период на съхранение, ЦСМП - Шумен взема предвид количеството, естеството и чувствителността на личните данни, потенциалния риск за вреди вследствие на неоторизирана употреба или предоставяне на данните и целите, за които ги обработва. Достъп до данните имат строго определени служители в рамките на изпълняваните от тях служебни задължения.

В качеството Ви на субект на лични данни, Вие имате следните права:
- достъп до информация, съгласно чл. 15 от ОРЗЛД: това право Ви дава възможност да получите копие на личните данни, които ЦСМП-Шумен съхранява за Вас и да проверите, дали има законово основание за тяхната обработка; - коригиране, съгласно чл. 16 от ОРЗД: имате възможност да изискате от ЦСМП - Шумен да коригира всяка непълна или неточна информация за Вас;
- изтриване (право ,,да бъдеш забравен“), съгласно чл. 17 от ОРЗЛД: имате възможност да изискате от ЦСМП-Шумен да изтрие или премахне Вашите лични данни, когато няма валидна причина да продължи обработката им. Също така имате правото да искате данните Ви да се изтрият или премахнат, когато сте упражнили правото си да възразите срещу тяхната обработка;
- ограничаване на обработката, съгласно чл. 18 от ОРЗЛД: имате възможност да изискате от ЦСМП-Шумен временно да преустанови обработването на Вашите лични данни, ако например желаете да бъде установена точността на данните или причините за тяхното обработване;
- преносимост на данните, съгласно чл. 20 от ОРЗЛД: това Ваше право е ограничено до случаите, когато данните са предоставени от Вас за целите на договор и Ви дава възможност да изискате от ЦСМП-Шумен да предостави съхраняваните в електронна форма Ваши данни на трето лице;
- възражение срещу обработка, съгласно чл. 21 от ОРЗЛД: в случаите, в които ЦСМП-Шумен разчита на легитимните си интереси като основание за обработка, Вие можете да възразите срещу тази обработка;
- да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни последствия за Вас или по подобен начин Ви засяга в значителна степен, в съответствие с чл. 22 от ОРЗЛД;
- в случай, че сте предоставили изричното си съгласие за обработването на Вашите лични данни за конкретна цел, Вие имате право да оттеглите това съгласие. За да оттеглите Вашето съгласие е необходимо да се свържете с ЦСМП-Шумен. След получаване на Вашето искане, ще бъде преустановена обработката на данните за целта/целите, за които Вие първоначално сте се съгласили, освен ако няма друго законово основание, за да продължи обработката, за което ще бъдете уведомени своевременно.
При подаването на искане от Ваша страна за упражняване на някое от правата по-горе, ще Ви бъде поискано да се идентифицирате – чрез предоставяне на документ за самоличност, чрез електронен подпис или чрез други методи и средства за идентификация. Личните данни ще се използват само за целите на упражняване на посочените права. В тази връзка лични данни могат да бъдат предоставени на трети лица, само ако е предвидено в закон.
Имате право да подадете жалба по всяко време до българския орган по защита на личните данни - Комисия за защита на личните данни, с адрес: гр. София, п.к. 1592, бул. „Проф.Цветан Лазаров” № 2; електронна поща: kzld@cpdp.bg; интернет страница: www.cpdp.bg.

Запазваме правото си да променяме политиката си по поверителност.

За ЦСМП-Шумен защитата на неприкосновеността на личния Ви живот и сигурността на личната Ви информация са основен приоритет.