kartacsmp

ДЕЙНОСТИ И ПРИОРИТЕТИ НА ЦСМП-ШУМЕН

Центърът за спешна медицинска помощ -Шумен е юридическо лице със седалище и адрес на управление : гр.Шумен , ул.“В.Априлов“ №63 и осъществява дейността си на територията на Шуменски окръг. Центърът за спешна медицинска помощ -Шумен е лечебно заведение с непрекъснат денонощен режим на работа. Работният график се изготвя на базата на 12-часови дежурства и екипна организация на труда.

НАШИТЕ ПРИОРИТЕТИ:
Здравето е основно право на всеки човек през целия му живот и оказването на СМП от екипите на ЦСМП-ШУМЕН се извършва при спазване критериите за :
Своевременност – оказваната спешна медицинска помощ се предоставя в необходимия момент; Равнопоставеност – оказваната спешна медицинска помощ се предоставя еднакво и на равна основа за всички;
Ефикасност – оказаната помощ е навременна, адекватна на състоянието на пациентите и се извършва от екип със съответната компетентност, медицинска апаратура медикаменти и консумативи за овладяване на животозастрашаващи състояния
Уместност – оказваната спешна медицинска помощ съответства на състоянието на пациентите
Приемливост – участие на пациента и семейството му при вземането на решения, относно оказване на медицинснска помощ в ЦСМП и ЛЗ със съответната компетентност.

НАШАТА ДЕЙНОСТ:
1. Оказване на спешна медицинска помощ на заболели и пострадали лица;
2. Предоставяне на специализиран спешен транспорт на пациенти, донори и органи, кръв, кръвни съставки и апаратура, републикански консултанти за оказване на спешна медицинска помощ;
3. Осъществяване на обучение на специализанти по спешна медицина Дейността на центъра се осъществява от:
1. Стационарни екипи:
а) стационарни диспечерски екипи в районната координационна централа;
б) стационарни спешни екипи във филиалите за спешна медицинска помощ;
2. Мобилни спешни екипи:
а) реанимационни екипи;
б) лекарски екипи;
в) долекарски екипи;
г) домедицински екипи.
Видовете стационарни екипи и мобилни спешни екипи, техните основни професионални дейности и състав се определят съобразно медицински стандарт "Спешна медицина" Стационарни спешни екипи се сформират само във филиали, на чиято територия не е разкрито спешно отделение. Екипите оказват спешна медицинска помощ на лица, потърсили я сами на територията на филиала. Районната координационна централа-Шумен осигурява координацията и оперативното ръководство при оказване на спешна медицинска помощ. Екипът в РКЦ се състои от отговорник/шеф/-екип-лекар, и един или повече медицински професионалисти по здравни грижи.
Стационарен екип - състоящ се от медицински професионалисти по здравни грижи и санитар. Реанимационен екип - състоящ се от лекар, медицински професионалисти по здравни грижи и шофьор. Лекарски екип - състоящ се от лекар и шофьор.
Долекарски екип - състоящ се от медицински професионалисти по здравни грижи и шофьор.
Домедицински/Транспортен/ екип - състоящ се от шофьор и санитар.

struktura

ОБЕКТ НА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ СА:
Всички болни и пострадали, намиращи се в състояние, пряко застрашаващо живота им;
Болни и пострадали, потърсили сами помощ в спешните отделения или сектори на центровете за спешна медицинска помощ (ЦСМП);
Лица с данни за психично разстройство, които представляват опасност за себе си или околните;
Жени със започващо раждане или аборт;
Деца до една година, за които е потърсена медицинска помощ;
При състояние на обслужени от ЦСМП-ШУМЕН пациенти, налагащо продължаване на лечението в болнична обстановка, екипите на ЦСМП осъществяват спешна хоспитализация в най-близкото и най-бързо достъпното лечебно заведение за болнична помощ, разполагащо с условия за лечение на това състояние.

За да се гарантира качеството на предоставената спешна медицинска помощ в ЦСМП-ШУМЕН, оказването на СМП се основава на :
Спазване на Медицински Стандарт “Спешна Медицина”
Спазване на Правилник за устройството и дейността на ЦСМП-ШУМЕН
Спазване на Правилник за вътрешния трудов ред на ЦСМП-ШУМЕН
Спазване на терапевтични алгоритми.
Спазване на Етичния кодекс на работниците и служителите на ЦСМП-ШУМЕН.